Binnen 1-3 werkdagen
Betaal achteraf
Duurzame producten

Algemene voorwaarden

Op al onze verkopen gelden de onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen en Combico. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en een dergelijke zaak door Combico schriftelijk is bevestigd. Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienstzijnde derden binden Combico niet, tenzij schriftelijk door haar is bevestigd. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Combico van welke aard ook. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht tenzij wederom schriftelijk is bevestigd. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Combico met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, een dergelijke zaak met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Combico een opdracht verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

Prijzen

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Aan drukfouten, vergissingen en veranderingen kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Het bij de bestelling door opdrachtgever genoemde bestelnummer is in voorkomende gevallen van doorslaggevend belang bij de levering van artikelen. Indien deze binnen 2 weken in originele staat en verpakking retour gezonden worden, ontvangt u een creditnota. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

Opdrachten

Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Combico alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden indien Combico dit wenst. Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in Art. 6:265 B.W. evenals in alle andere artikelen op dat gebied. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Combico eerst na schriftelijke acceptatie. De klant dient een afleveradres op te geven waar tijdens kantooruren de bestelling afgeleverd kan worden. Combico kan geen inlichtingen doen over de invoer- en douanevoorschriften in het exportland en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, opdrachtgever verbindt zich hierover zelf inlichtingen in te winnen.

Uitvoering van een opdracht

Alle goederen worden zo snel mogelijk vervaardigd en geleverd. Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van Combico, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt. Overschrijding van de uitvoeringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Door Combico geleverde goederen blijven eigendom van Combico totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever zal de hem geleverde goederen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet vervreemden, verpanden of op welke wijze of titel dan ook buiten zijn macht brengen. Onverminderd de overige rechten van Combico in deze algemene voorwaarden is Combico gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen te (doen) demonteren en tot zich te nemen. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Combico en de verplichtingen van de opdrachtgever ten opzichte van Combico onmiddellijk opeisbaar zijn. Adressen van opdrachtgevers worden door Combico in een geautomatiseerd bestand opgenomen. Na schriftelijk bezwaar van een opdrachtgever zal verwijdering van de gegevens plaatsvinden.

Betalingen

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Combico moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15 % van het betrokken bedrag met een minimum van € 250,-.

Intellectuele eigendom

Alle door Combico verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, foto’s, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Combico worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Combico behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Reclames, garanties en teruggave recht

Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn verliest u uw aanspraken op garantie. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Combico als bindend. Indien Combico een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij dit kosteloos herstellen. De garantieverplichting vervalt, indien de gekochte artikelen zonder voorafgaande toestemming van Combico door derden worden veranderd of gerepareerd. Kleuren van artikelen geleverd door Combico, kunnen afwijken van de weergegeven kleuren op de website van Combico. Reparatierekeningen van derden worden slechts aanvaard, indien wij voorafgaande aan de reparatie toestemming daartoe hebben verleend. Recht van teruggave bestaat alleen bij artikelen die gebreken vertonen, of bij gerechtvaardigde reclamaties. Van foutieve leveringen worden telefonische bestellingen uitgesloten, daar hierbij sprake kan zijn van een overbrengingsfout. Een artikel kan slechts worden geruild in overleg met Combico. Om foutloze levering te waarborgen, stellen wij voor bestellingen steeds schriftelijk of per fax aan ons door te geven. Voor teruggezonden artikelen leveren wij in ruil andere artikelen of het betaalde goederenbedrag wordt teruggestort, de door de klant gemaakte verzendkosten bij retournering worden niet vergoed. Ongefrankeerde en onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Eventuele terugzending van goederen kan uitsluitend plaatsvinden na overleg en t.a.v. de medewerker met wie de afspraak is gemaakt en dient te geschieden in originele verpakking, met leveringsbon en plakadres.

Aansprakelijkheid

Combico draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Combico te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan. Opdrachtgever is gehouden Combico schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Combico instellen ter zake van schade ontstaan door de uitgevoerde diensten. Combico aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken. Combico zal ook in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid van Combico voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Geschillen

Op alle overeenkomsten en transacties van Combico is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen dan ook worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. Bevoegde rechtbank is de rechtbank te Leeuwarden.

Slotbepaling

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Combico.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.